Δευτέρα, 22 Φεβρουάριος 2016 16:34
Δήμος Αχαρνών

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ

Ανακοίνωση της υπ' αριθμόΣΟΧ 1/2016για την σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου στο"ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ".


Ο Δήμαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης Κασσαβός και ο Αντιδήμαρχος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και Εξυπηρέτησης του Πολίτη κ Αντώνιος Παλιούρας, σας ενημερώνουν για τηνπρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (8) μηνών συνολικά εβδομήντα πέντε (75) ατόμων, διαφόρων ειδικοτήτων, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Κεντρικής Υπηρεσίας του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων (Τ.Α.Π.Α.), που εδρεύει στην Αθήνα.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της Υπηρεσίας μας : ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ, Πανεπιστημίου 57, τ.κ 10564 - ΑΘΗΝΑ, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Προσωπικού, υπόψη κας Μπάκνη (τηλ. επικοινωνίας: 210 - 37 22 500)
Από 20 /02 /2016 έως και 29 / 02 /2016

Περισσότερες πληροφορίεςεδώ

Ετικέτες

Η ΓΝΩΜΗ ΣΟΥ ΜΕΤΡΑΕΙ