Δευτέρα, 23 Σεπτέμβριος 2013 11:52

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΕΣ: ΝΑ ΜΗΝ ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ ΤΩΡΑ Ο ΝΕΟΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ

Στο έκτακτο συνέδριο των ΕΝΠΕ, οι περιφερειάρχες ενέκριναν ψήφισμα με το οποίο καλούν την κυβέρνηση να μελετήσει περισσότερο το προτεινόμενο σχέδιο και να ισχύσει από την μεθεπόμενη εκλογική αναμέτρηση .
 

Συγκεκριμένα, με παρέμβαση του περιφερειακού συμβούλου Κεντρική Μακεδονίας και πρώην υπουργού επί κυβερνήσεων Σημίτη, Γιώργου Πασχαλίδη, συμπεριελήφθη στο κείμενο ψηφίσματος πρόταση του συνταγματολόγου Γιώργου Σωτηρέλη σύμφωνα με την οποία θα πρέπει να ισχύσει για τον εκλογικό νόμο στις εκλογές ΟΤΑ αυτό που ισχύει και για τις εθνικές: Δηλαδή, να ισχύει από τις μεθεπόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές εκλογικός νόμος ο οποίος θα ψηφισθεί στη Βουλή με πλειοψηφία μικρότερη των δύο τρίτων (200 βουλευτών). Ακολουθούν αναλυτικά τα συμπεράσματα του συνεδρίου.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ του Έκτακτου Συνεδρίου της ΕΝΠΕ µε θέµα τα «Οικονοµικά των Περιφερειών»

Αθήνα, Παρασκευή, 20 Σεπτεµβρίου 2013


ΕΙΣΑΓΩΓΗ
 

Η Ένωση Περιφερειών Ελλάδας, σε συνέχεια του Τακτικού Συνεδρίου του Φεβρουαρίου 2013 αποφάσισε, τη διεξαγωγή αυτού του Έκτακτου Συνεδρίου, µε µόνο θέµα τα Οικονοµικά των Περιφερειών. Το συνέδριο αυτό γίνεται σε µια πολύ κρίσιµη στιγµή για τον τόπο. Η κρίση, όχι µόνο η οικονοµική, αλλά κυρίως η πολιτική και η κοινωνική βαθαίνει. Η ανεργία έχει φτάσει το 60% στους νέους, τα νοικοκυριά αδυνατούν να ανταποκριθούν σε βασικές ανάγκες, όλο και περισσότεροι συµπολίτες µας βρίσκονται µπροστά στην απειλή του κοινωνικού αποκλεισµού, της περιθωριοποίησης, της εξόντωσης. Στην κρίσιµη αυτή συγκυρία, αποφασίσαµε να µιλήσουµε για τα Οικονοµικά των Περιφερειών.
 

1. Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Σήµερα, περισσότερο από ποτέ, η επένδυση στην Περιφέρεια δεν αποτελεί απλά περιφερειακή πολιτική αλλά τη µόνη βιώσιµη εθνική αναπτυξιακή στρατηγική. Παράλληλα, η ενδυνάµωση της περιφερειακής πολιτικής δεν είναι µόνο θέµα ανάπτυξης αλλά είναι ισοδύναµα απαραίτητη και ικανή συνθήκη για την προάσπιση και ενδυνάµωση των δηµοκρατικών θεσµών στη χώρα µας. Προτείνουµε και διεκδικούµε τα ακόλουθα:
 

1.1. Την άµεση θεσµική ολοκλήρωση του ρόλου των Περιφερειών στον αναπτυξιακό προγραµµατισµό και στις δηµόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις.
 

Ζητούµε:

Να προχωρήσει η θεσµική ολοκλήρωση της αρχιτεκτονικής του Προγράµµατος “ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ” σύµφωνα µε την πρόταση της ΕΝΠΕ. Ο ρόλος της Κεντρικής Κυβέρνησης να εξαντλείται στον εποπτικό και τον ελεγκτικό ρόλο της.

Να διευρυνθεί ο ρόλος των Περιφερειών στο χωροταξικό σχεδιασµό και τον αναπτυξιακό προγραµµατισµό, µε τη δυνατότητα έκδοσης 2 κανονιστικών πράξεων εξειδίκευσης και εφαρµογής της νοµοθεσίας που αφορά την περιφερειακή ανάπτυξη.
 

Να ολοκληρωθεί άµεσα από την Κεντρική Κυβέρνηση το Εθνικό Κτηµατολόγιο και ∆ασολόγιο ώστε να είναι τα πολύτιµα και βασικά εργαλεία για την ανάπτυξη της περιφέρειας, µε κυρίαρχους στόχους την προστασία του περιβάλλοντος, την εδαφική συνοχή, την ισόρροπη κατανοµή των ωφελειών και τη διαφύλαξη της δηµόσιας περιουσίας.  Να αναµορφωθεί το νοµοθετικό πλαίσιο του αναπτυξιακού σχεδιασµού της Περιφέρειας όσον αφορά τη σχέση µεταξύ πρωτογενούς, δευτερογενούς και τριτογενούς τοµέα µε κριτήρια γεωγραφικά, οικονοµικά και κοινωνικά.
 

1.2. Την προώθηση των κατάλληλων νοµοθετικών ρυθµίσεων και τη δηµιουργία των αναγκαίων δοµών και λειτουργιών που θα υπηρετούν την αναπτυξιακή στρατηγική, µε βασικό στόχο τη βελτίωση της αποτελεσµατικότητας και την πλήρη διαφάνεια.  Στον τοµέα των ιδιωτικών επενδύσεων Η Κεντρική Κυβέρνηση να διατηρήσει τον εποπτικό ρόλο για τη διασφάλιση της αποτελεσµατικότητας και της διαφάνειας στις διαδικασίες υποδοχής και έγκρισης των επενδύσεων. Να αξιοποιηθεί άµεσα και οριστικά ο θεσµός των 13 κέντρων υποδοχής και έγκρισης επενδύσεων, µε ένα κέντρο ανά Περιφέρεια και µε τη στελέχωσή του µε προσωπικό υψηλής εξειδίκευσης. Να αξιοποιηθεί η δυνατότητα της προέγκρισης επενδυτικών προτάσεων µε την υποβολή ενός πλήρους φακέλου, το περιεχόµενο του οποίου µπορεί να καθοριστεί από την Κεντρική Κυβέρνηση. Να οργανωθεί η διαβούλευση µε τις Περιφέρειες στην στοχευµένη αναζήτηση επενδυτικών προτάσεων που θα συνάδουν µε τις αναπτυξιακές προτεραιότητες και χαρακτηριστικά της κάθε Περιφέρειας, όπως αυτά αποτυπώνονται στον πενταετή επιχειρησιακό σχεδιασµό της.


Αναµόρφωση και αύξηση του Προγράµµατος ∆ηµόσιων Επενδύσεων:
 

Το Π∆Ε θα πρέπει να αποκτήσει αυτόνοµο χαρακτήρα και µακροπρόθεσµο σχεδιασµό, για την κάλυψη των αναγκών της χώρας.

Απαιτείται: α) η επικαιροποίηση του θεσµού του δηµοκρατικού προγραµµατισµού στην έγκριση και στην υλοποίηση των προγραµµάτων και β) η διασφάλιση της συνέργειας των χρηµατοδοτήσεων του Π∆Ε µε τις αντίστοιχες ευρωπαϊκές χρηµατοδοτήσεις.  Ολοκλήρωση των Π.Ε.Π. και γενικότερα του Ε.Σ.Π.Α. 2007–2013

3) Οι Περιφέρειες, από την ηµέρα που ανέλαβαν τη διαχείριση των Π.Ε.Π. (πλην των ποσών που εκχωρήθηκαν στα Υπουργεία), ανταποκρίθηκαν στις πραγµατικές ανάγκες σε έργα και δράσεις της περιοχής τους, αξιοποίησαν

τους ικανούς δικαιούχους κάθε περιφερειακής ενότητας και απέδειξαν την αποτελεσµατικότητά τους στη διαχείριση των συγχρηµατοδοτούµενων Επιχειρησιακών Προγραµµάτων και στην απορρόφηση των πόρων τους.


∆ιεκδικούµε το αυτονόητο : Η Κυβέρνηση και η Κεντρική ∆ηµόσια ∆ιοίκηση να αξιοποιήσουν τις Περιφέρειες ως τον καταλληλότερο αποκεντρωµένο πολιτικό θεσµό και ως τον επιχειρησιακά ικανότερο µηχανισµό ολοκλήρωσης του Ε.Σ.Π.Α. 2007–2013.  Προετοιµασία του Συµφώνου Εταιρικής Σχέσης (Σ.Ε.Σ.) και των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων 2014–2020.

Να προχωρήσει άµεσα η συγκρότηση ολοκληρωµένων πολυ–τοµεακών και πολυ–ταµειακών περιφερειακών προγραµµάτων µε την ενσωµάτωση χρηµατοδοτήσεων του Αγροτικού Τοµέα, του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου, του Ευρωπαϊκού Ταµείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και του Ταµείου Συνοχής ώστε να κατευθυνθούν οι πόροι της νέας προγραµµατικής περιόδου στις Περιφέρειες και παράλληλα να περιοριστούν τα κεντρικά – τοµεακά προγράµµατα σε παρεµβάσεις αµιγώς εθνικού ενδιαφέροντος.
 

Στο τοµέα της αξιοποίησης των αµιγώς Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων

Να εξαλειφθούν οι άκαµπτες διαχειριστικές διαδικασίες και ανακολουθίες που εµποδίζουν την υλοποίηση ή τη συµµετοχή των Περιφερειών στην διαχείριση των αµιγώς Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων. Προτείνεται να δηµιουργηθεί ειδική µονάδα υποστήριξης Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων, στον αρµόδιο ελεγκτικό µηχανισµό του κράτους, που θα ενεργεί µε συγκεκριµένες οδηγίες και κατευθυντήριες γραµµές, θα µειώνει τις καθυστερήσεις που εµφανίζονται στη διαδικασία πληρωµής, οι οποίες συχνά οφείλονται στην ερµηνεία διατάξεων και δεν θα υπεισέρχεται στη σκοπιµότητα του έργου, ούτε θα νοµολογεί σε θέµατα δηµοσίων έργων και συµβάσεων.
 

1.3. Την επείγουσα και κατά προτεραιότητα ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας ειδικών κατηγοριών µε έµφαση στην επιχειρηµατικότητα των νέων και την προώθηση της καινοτοµίας. Πρέπει να στοχεύσουµε στην ενίσχυση επιχειρήσεων για την υλοποίηση επενδύσεων προσανατολισµένων στην καινοτοµία, το περιβάλλον και τις τεχνολογίες πληροφορικής και την απευθείας τόνωση του επιχειρείν σε συνθήκες κρίσης. Πρέπει να προδιαγράψουµε δράσεις τόνωσης της 4 επιχειρηµατικότητας και της επιχειρηµατικότητας ειδικών κατηγοριών (νεανική, γυναικεία επιχειρηµατικότητα κλπ) µε απώτερη επιδίωξη τη δηµιουργία θέσεων απασχόλησης. Πρέπει να συνθέσουµε παρεµβάσεις µε

στόχο την ανάδειξη του επιχειρηµατικού «πλεονεκτήµατος» των περιφερειών της χώρας µέσω στοχευµένων ενεργειών ενίσχυσης ΜΜΕ σε τοµείς και δραστηριότητες που συνάδουν µε τα χαρακτηριστικά αυτά.
 

Πρέπει να αποφασίσουµε να διπλασιάσουµε τους διατιθέµενους πόρους για να δώσουµε τη δυνατότητα στους νέους αντί της φυγής στο εξωτερικό, της ανάπτυξης πρωτοβουλιών στην Ελλάδα. Για να υποστηριχθεί όµως η νέα επιχειρηµατικότητα και η καινοτοµία απαιτούνται άµεσα µέτρα, αλλά και µέτρα που θα δηµιουργούν υποδοµές υποδοχής και υποστήριξης. Η Αιρετή Περιφέρεια είναι ο µόνος σήµερα θεσµός που στον σκληρό πυρήνα των αρµοδιοτήτων της είναι η ανάπτυξη, άρα και η διέξοδος από την γκρίζα και καταστροφική ζώνη της ύφεσης. Η εµπιστοσύνη και η έµπρακτη πολιτική βούληση για τη γενναία στήριξη του θεσµού είναι µονόδροµος. Η Κυβέρνηση οφείλει να αντιληφθεί ότι η Τοπική Αυτοδιοίκηση αποτελεί τον τελευταίο θεσµό, που όντας κοντά στον πολίτη, εργάζεται για την κοινωνική συνοχή, µεριµνά για τις πλέον ευαίσθητες και αδύναµες κατηγορίες, παρέχει ελπίδα για το µέλλον.
 

2. ΟΙ ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ ∆ΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 2014–2020
 

Για να πετύχει η χώρα µας ένα καινούργιο ξεκίνηµα στη νέα προγραµµατική περίοδο, µε το εκπονούµενο Σύµφωνο Εταιρικής Σχέσης Σ.Ε.Σ. (νέο Ε.Σ.Π.Α.)

2014–2020, είναι απαραίτητες τρεις διαρθρωτικές αλλαγές.

1 Η ∆ΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ : ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ

Το Υπουργείο Ανάπτυξης, αντί να συντονίζει, διαχειρίζεται, υλοποιεί, αξιολογεί και ελέγχει την υλοποίηση των συγχρηµατοδοτούµενων Επιχειρησιακών Προγραµµάτων, προτείνουµε να γίνει η Εθνική Αρχή Συντονισµού τους.
 

2 Η ∆ΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ : ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Τα Υπουργεία, στο πλαίσιο του επιτελικού ρόλου τους, οφείλουν να σχεδιάζουν πολιτικές έγκαιρα, να νοµοθετούν γρήγορα και να συντονίζουν αποτελεσµατικά την εφαρµογή των πολιτικών τους. Οι Περιφέρειες θα ελέγχονται ώστε να διαχειρίζονται αποτελεσµατικά τους πόρους, ακολουθώντας απαρέγκλιτα την Εθνική στρατηγική που σχεδίασαν τα 5 αρµόδια Υπουργεία και τον Αναπτυξιακό προγραµµατισµό για την περιφέρειά τους. Παρέκκλιση από στόχους και αναπτυξιακές στρατηγικές θα έχει επίπτωση στην ευθύνη διαχείρισης. Η Τοπική Αυτοδιοίκηση και οι αρµόδιοι θεσµικοί φορείς θα υλοποιούν και εφόσον πιστοποιηθούν για την επάρκειά τους, θα καταργηθούν όλοι οι περιττοί προέλεγχοι από τις διαχειριστικές αρχές, εφαρµόζοντας σύγχρονες αρχές διαχείρισης κινδύνου (risk management) και δειγµατοληπτικούς ελέγχους µε βαριές ποινές για όσους λειτουργούν έξω από τους κανόνες της διαχείρισης.


3 Η ∆ΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ: ΝΕΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ

Το νοµοθετικό πλαίσιο για τα ∆ηµόσια Έργα και τις Απαλλοτριώσεις πρέπει να αντικατασταθεί από ένα νέο θεσµικό πλαίσιο παραγωγής δηµοσίων έργων, όπως αυτό των σύγχρονων ευρωπαϊκών χωρών.
 

3. ΟΙ ΠΟΡΟΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Προϋπόθεση για την τεκµηριωµένη και κατά συνέπεια αποτελεσµατική διεκδίκηση των οικονοµικών αιτηµάτων των Περιφερειών είναι η οικοδόµηση ενός αξιόπιστου κεντρικού µηχανισµού τεκµηρίωσης, ο οποίος :

• θα παρακολουθεί την τήρηση της απόδοσης των θεσµοθετηµένων πόρων,

• θα υπολογίζει σε ετήσια βάση το κόστος λειτουργίας των Περιφερειακών Υπηρεσιών και

• θα κοστολογεί τις δαπάνες άσκησης κάθε µεταφερόµενης αρµοδιότητας.
 

Το σηµαντικότερο όµως όλων είναι να υιοθετηθεί ένα νέο σύστηµα οικονοµικού προγραµµατισµού των εσόδων των Περιφερειών, σε συνεργασία µε τα αρµόδια Υπουργεία που θα στηρίζεται στις αρχές της διαφάνειας και της

προβλεψιµότητας που αποτελούν τον πυρήνα της χρηστής διαχείρισης αλλά και της κατοχύρωσης της οικονοµικής αυτοτέλειας των Περιφερειών. Το σύστηµα αυτό θα πρέπει να στηρίζεται σε ένα µεσοχρόνιο προϋπολογισµό των

Κ.Α.Π. σε ορίζοντα τουλάχιστον τριετίας, προκειµένου αυτοί να υπολογίζονται βάσει του µέσου όρου των φορολογικών εσόδων των τριών τελευταίων ετών, ώστε να αποφεύγονται έντονες διακυµάνσεις λόγω ειδικών συνθηκών όπως οι

σηµερινές.
 

Παράλληλα, θα πρέπει να δηµιουργήσουµε νέα έσοδα. Με τη χρήση νέων σύγχρονων χρηµατοδοτικών πηγών και εργαλείων που θα µας δίνουν τη δυνατότητα µόχλευσης κεφαλαίων για την ανάπτυξη. Αυτή είναι η µόνη ουσιαστική διέξοδος που κατοχυρώνει την οικονοµική αυτοτέλεια των 6 Περιφερειών σε βάθος χρόνου αλλά και το ρόλο τους στην αναπτυξιακή της χώρας µας.
 

3.1. ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

3.1.1. Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι – Κ.Α.Π.

Οι περικοπές στους θεσµοθετηµένους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους που έγιναν τα δύο τελευταία χρόνια φτάνουν το 60% στους λειτουργικούς πόρους και το 90% στους επενδυτικούς πόρους. ∆ιεκδικούµε την απόδοση των θεσµοθετηµένων Κ.Α.Π. και προτείνουµε:

• Ένα νέο τρόπο υπολογισµού των Κ.Α.Π. σε τριετή βάση, µε µέγιστο όριο διακύµανσης, για να εξασφαλίζεται ο καλύτερος δυνατός προγραµµατισµός των Επιχειρησιακών µας Σχεδίων.

• Την εξασφάλιση ενός ελάχιστου εγγυηµένου ποσού λειτουργικών πόρων σε σχέση µε τις µεταφερόµενες αρµοδιότητες. Γι’ αυτό απαιτείται η ταχύτερη δυνατή κοστολόγηση των υπηρεσιών. Κίνηση που θα συµβάλει στην βελτίωση τόσο των παρεχόµενων υπηρεσιών και της σχέσης κόστους-απόδοσης αλλά και της «αυτόµατης» µεταφοράς καλών πρακτικών από Περιφέρεια σε Περιφέρεια. 

• Την εγκαθίδρυση µηχανισµού αυτόµατης εκχώρησης των αναλογούντων πόρων για τις µεταφερόµενες αρµοδιότητες και

• Τη θέσπιση ρητρών έγκαιρης καταβολής των Κ.Α.Π. από την κυβέρνηση
.

Εκτιµούµε ότι η πρόταση που προετοιµάζει το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας είναι σε σωστή κατεύθυνση, λαµβάνοντας υπόψη αντικειµενικά κριτήρια και ζητούµε την επιτάχυνση διατύπωσης της τελικής πρότασης και την έγκαιρη υιοθέτησή της από την Κυβέρνηση.
 

Για κάθε σκέλος των Κ.Α.Π. (λειτουργικούς και επενδυτικούς) προτείνουµε ένα αναλογικό, σχετιζόµενο µε πληθυσµιακά, κοινωνικά και γεωγραφικά κριτήρια και ένα εξισορροπητικό µέρος, που θα αµβλύνει τις ειδικές συνθήκες που

αντιµετωπίζουν οι Περιφέρειες (ορεινότητα, νησιωτικότητα, «µητροπολιτικότητα»), όπως συµφωνήθηκε στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ΕΝΠΕ. Προτείνουµε, επίσης, την τήρηση µέγιστων ποσοστών µείωσης των Κ.Α.Π. σε σχέση µε το προηγούµενο έτος. Η παραπάνω διαδικασία είναι διαρκής και ανοικτή ανά τακτά χρονικά διαστήµατα.
 

Μεσοπρόθεσµα, την οικονοµική αυτοτέλεια των Περιφερειών την επιδιώκουµε µέσα από την αποκέντρωση των πόρων, που πρέπει να κατοχυρωθεί και συνταγµατικά. 7 Η Ελληνική κοινωνία χρειάζεται δίπλα της έναν αξιόπιστο πυλώνα, την Περιφέρεια, που θα συντονίζει σε περιφερειακό επίπεδο τις κοινωνικές πολιτικές και θα ενεργοποιεί, µε δηµόσιες επενδύσεις και προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων, την ενδογενή ανάπτυξη κάθε περιοχής.

3.1.2. Εθνικό Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων – Π.∆.Ε.

Το Εθνικό Π.∆.Ε. είναι περιορισµένο λόγω των δηµοσιονοµικών προβληµάτων της χώρας. Οι Περιφέρειες είναι η καταλληλότερη βαθµίδα της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης για τον προγραµµατισµό και την υλοποίηση των δηµοσίων επενδύσεων (πλην των έργων τεχνικής υποδοµής εθνικής κλίµακας), που είναι αναγκαίες για την ανάπτυξη της οικονοµίας και την κοινωνική συνοχή. Γι’ αυτό προτείνουµε τη συνεργασία των Υπουργείων Ανάπτυξης και

Οικονοµικών µε την ΕΝΠΕ στη διαµόρφωση των κριτηρίων τοµεακής και περιφερειακής κατανοµής του Εθνικού Π.∆.Ε. (έστω και περιορισµένου σήµερα) και την αποκέντρωση της διαχείρισής του.

3.1.3. Θεσµοθετηµένοι Ειδικοί Πόροι

Θεωρούµε απολύτως αναγκαία τη συνεργασία των Υπουργείων Ανάπτυξης και Οικονοµικών µε την ΕΝΠΕ στη διεύρυνση και εκλογίκευση των Ειδικών Πόρων µε αντικειµενικά κριτήρια, που θα συνδέονται τόσο µε τις ανάγκες κάθε

γεωγραφικής περιοχής όσο και µε τους αξιοποιούµενους ενδογενείς πόρους της.
 

3.1.4. Λοιπές κρατικές επιχορηγήσεις (Μεταβιβαστικές πληρωµές, έκτακτες επιχορηγήσεις κλπ.)

∆εν διεκδικούµε πρόσθετους πόρους. Ζητούµε αντικειµενικά και συµφωνηµένα κριτήρια και ουσιαστική διαφάνεια στη χρηµατοδότηση των Περιφερειών µε τις έκτακτες επιχορηγήσεις.
 

3.2. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΠΟΡΩΝ

3.2.1. Είναι αναγκαία η πολιτική και νοµοθετική διασφάλιση της Συνταγµατικής επιταγής σύµφωνα µε την οποία η µεταφορά αρµοδιοτήτων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση (Περιφέρειες και ∆ήµους) πρέπει να συνοδεύεται από τους αντίστοιχους οικονοµικούς πόρους.
 

3.2.2. ∆ιεκδικούµε τη µεταφορά και των λοιπών πόρων πλην των οικονοµικών (προσωπικού, υλικοτεχνικής υποδοµής κλπ.).

∆ηλώνουµε ότι δεν πρόκειται εφεξής οι Περιφέρειες να καταστρατηγήσουν το Σύνταγµα και να αναλάβουν την άσκηση αρµοδιοτήτων που δεν συνοδεύονται 8 από τους αντίστοιχους πόρους (οικονοµικούς πόρους, ανθρώπινο δυναµικό, υλικοτεχνική υποδοµή).
 

4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

4.1. ΝΕΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

4.1.1. Νέο µοντέλο οργάνωσης της οικονοµικής διοίκησης της Περιφέρειας και εκσυγχρονισµός του ρόλου των συλλογικών και των µονοµελών οργάνων (Περιφερειακού Συµβουλίου, Οικονοµικής Επιτροπής κλπ.) στην πολιτική διεύθυνση των οικονοµικών της Περιφέρειας – Ειδική Επιτροπή του Περιφερειακού Συµβουλίου Προτείνουµε τη βελτίωση του κανονιστικού πλαισίου που αφορά στην οργάνωση της οικονοµικής διοίκησης της Περιφέρειας και στο ρόλο των οργάνων της που διευθύνουν τα οικονοµικά της, µε κατεύθυνση την αποκέντρωση των αρµοδιοτήτων και την αποτελεσµατικότερη λειτουργία τους. Θεωρούµε αναγκαία τη συγκρότηση Ειδικής Επιτροπής του Περιφερειακού Συµβουλίου που θα παρακολουθεί την εφαρµογή του Πενταετούς Επιχειρησιακού Προγράµµατος, του Ετήσιου Προγράµµατος ∆ράσης και του Ετήσιου Προϋπολογισµού της Περιφέρειας.
 

4.2. ΠΕΝΤΑΕΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΡΑΣΗΣ

4.2.1. Βελτίωση του κανονιστικού πλαισίου – ∆είκτες παρακολούθησης και αξιολόγησης – Υποστήριξη των Περιφερειών για την εφαρµογή τους

Θεωρούµε απαραίτητη τη βελτίωση του κανονιστικού πλαισίου που αφορά στο Πενταετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα και στο Ετήσιο Πρόγραµµα ∆ράσης, την εκπόνηση δεικτών παρακολούθησης και αξιολόγησής τους, αλλά και την

επιτελική υποστήριξη των λειτουργιών αναπτυξιακού προγραµµατισµού των Περιφερειών για την εφαρµογή τους. Προτείνουµε τη σύνδεση των Πενταετών Επιχειρησιακών Προγραµµάτων µε τα Επιχειρησιακά Προγράµµατα της νέας προγραµµατικής περιόδου 2014– 2020 και τη ∆ιαβαθµιδική Συνεργασία
 

4.3. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

4.3.1. Εκπόνηση – Εκτέλεση – Παρακολούθηση – Αξιολόγηση και

Σύνδεση του Προϋπολογισµού µε το Πενταετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα και µε το Ετήσιο Πρόγραµµα ∆ράσης της Περιφέρειας (περιλαµβανοµένου του Τεχνικού Προγράµµατος) Προωθούµε τη βελτίωση της εκπόνησης – εκτέλεσης – παρακο-λούθησης – αξιολόγησης του Προϋπολογισµού της Περιφέρειας και την ουσιαστική σύνδεσή του µε το Πενταετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα και µε το Ετήσιο Πρόγραµµα ∆ράσης της Περιφέρειας και ζητούµε τη βελτίωση του αντίστοιχου κανονιστικού πλαισίου. Για το λόγο αυτό θεωρούµε όχι µόνο αντισυνταγµατική αλλά και επιχειρησιακά ατελέσφορη την παρεµβατική λειτουργία του «Παρατηρητηρίου Οικονοµικής Αυτοτέλειας». Η Περιφέρεια µπορεί να οργανώσει αποτελεσµατικά τον αναπτυξιακό προγραµµατισµό των έργων της, τον οικονοµικό προϋπολογισµό των λειτουργιών της και την οικονοµική διαχείριση των εσόδων και εξόδων της, ώστε να διασφαλίζει χωρίς επιτροπεία τη βιωσιµότητα και την αποδοτικότητα στη λειτουργία της.
 

4.4. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ∆ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

4.4.1. Οργάνωση Οικονοµικών Υπηρεσιών – Μοντελοποίηση διαδικασιών – ∆ιπλογραφικό σύστηµα – Αναλυτική λογιστική

Προωθούµε την οργάνωση των Οικονοµικών Υπηρεσιών µέσω της «µοντελοποίησης» των διαδικασιών, της εφαρµογής του διπλογραφικού συστήµατος και της αναλυτικής λογιστικής, καθώς και της κατάρτισης του ανθρώπινου δυναµικού τους, προκειµένου να διασφαλίσουµε τη διαφανή και αποτελεσµατική οικονοµική διοίκηση κάθε Περιφέρειας.

4.4.2. Οι σχέσεις µε τους προµηθευτές και µε τους πολίτες (οι προτάσεις του Συνηγόρου του Πολίτη κλπ.)

Υιοθετούµε τις προτάσεις του Συνηγόρου του Πολίτη που αφορούν στη βελτίωση των σχέσεων της Περιφέρειας µε τους προµηθευτές και µε τους πολίτες.
 

4.5. ∆ΙΑΦΟΡΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

4.5.1. Ενιαία Αρχή Πληρωµής – Προβλήµατα εφαρµογής Συµφωνούµε στην ενοποίηση του συστήµατος προµηθειών σε κάθε Περιφέρεια και στη διασφάλιση της διαφάνειας αυτών, µε ταυτόχρονη όµως απλοποίηση της σχετικής γραφειοκρατίας και βελτίωση της αποτελεσµατικότητας των αντίστοιχων διαδικασιών. Επίσης, στο πλαίσιο του συστήµατος αυτού θεωρούµε αναγκαία την ενδοπεριφερειακή αποκέντρωση ορισµένων προµηθειών στο επίπεδο των Περιφερειακών Ενοτήτων.
 

4.5.2. Επιλεξιµότητα δαπανών (πλαφόν στα καύσιµα κλπ.) 10 Επαναφέρουµε τις συγκεκριµένες προτάσεις µας, που επανειληµµένα έχουµε υποβάλλει, οι οποίες αφορούν στην αντιµετώπιση των καθηµερινών προβληµάτων µας.

Για να επιτευχθούν τα παραπάνω, διεκδικούµε να εγκριθεί επιτέλους η χρηµατοδότηση του επιχειρησιακού σχεδίου της ΕΝΠΕ για τον λειτουργικό εκσυγχρονισµό των Περιφερειών από τα Επιχειρησιακά Προγράµµατα «∆ιοικητική Μεταρρύθµιση» και «Ψηφιακή Σύγκλιση».
 

Με αυτή την προϋπόθεση, οι Περιφέρειες µπορούν να διασφαλίσουν αυτά που απαιτεί η οικονοµία και ζητά η κοινωνία :

• την αποτελεσµατική οργάνωση των υπηρεσιών τους και την άµεση εξυπηρέτηση των επιχειρήσεων και των πολιτών,

• τον αξιόπιστο προγραµµατισµό της οικονοµικής και κοινωνικής ανάπτυξης της περιοχής τους, αξιοποιώντας και τα συγχρηµατοδοτούµενα από την Ε.Ε. προγράµµατα της περιόδου 2014–2020,

• τον έγκαιρο προϋπολογισµό εσόδων–εξόδων και την αποδοτική οικονοµική διαχείριση των πόρων τους, µε διασφάλιση της διαφάνειας στους στόχους και στις λειτουργίες τους.
 

5. ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

5.1. ΕΝΙΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Συµφωνούµε στη δηµιουργία ενός ενιαίου συστήµατος παρακολούθησης των οικονοµικών των Περιφερειών, του οποίου θα διασφαλίζεται η διαλειτουργικότητά µε τα αντίστοιχα συστήµατα της Κεντρικής ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, ώστε να επιτευχθεί η διαφάνεια της διαχείρισης του συνόλου των οικονοµικών του Κράτους και η ισότιµη και αποτελεσµατική συνεργασία Κυβέρνησης – Περιφερειών στη διαµόρφωση και εφαρµογή των εθνικών και των περιφερειακών δηµόσιων πολιτικών. Γι’ αυτό διαφωνούµε µε τη δοµή και τις αρµοδιότητες του Παρατηρητηρίου Οικονοµικής Αυτοτέλειας, που δεν επιδιώκει τη συνεργασία αυτή, αλλά έχει µονόπλευρη και παρεµβατική λειτουργία και στοχεύει στην επιτροπεία των Περιφερειών.
 

5.2. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Υ∆Ε (Υπηρεσίες ΓΛΚ), Παρατηρητήριο Οικονοµικής Αυτοτέλειας, Υπηρεσία Αυτοτελούς Εποπτείας ΟΤΑ κλπ.

Πάγια θέση της ΕΝΠΕ είναι η εφαρµογή των κανόνων νοµιµότητας και διαφάνειας στην οικονοµική διοίκηση και διαχείριση της αιρετής Περιφέρειας.
11 Επανειληµµένα έχουµε ζητήσει την άµεση εφαρµογή των διατάξεων του «Καλλικράτη» για τον προληπτικό έλεγχο των δαπανών των Περιφερειών και των ΝΠ∆∆ αυτών, από το Ελεγκτικό Συνέδριο, και τη λειτουργία του Ελεγκτή

Νοµιµότητας. Γι’ αυτό συνεχίζουµε να εκφράζουµε την έντονη αντίθεσή µας στην επιχειρούµενη παραβίαση της συνταγµατικά κατοχυρωµένης διοικητικής και οικονοµικής αυτοτέλειας των Περιφερειών από τις διατάξεις του

πολυνοµοσχεδίου που ψηφίστηκε στη Βουλή και ζητούµε επιτέλους να λειτουργήσει η Υπηρεσία Αυτοτελούς Εποπτείας ΟΤΑ ως η ενιαία και αποκλειστικά αρµόδια Κρατική Ελεγκτική Υπηρεσία των ΟΤΑ.

5.3. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου (internal audit) σε κάθε Περιφέρεια Συµφωνούµε στη δηµιουργία Υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου σε κάθε Περιφέρεια, όπως έχουν όλοι οι σοβαροί δηµόσιοι και ιδιωτικοί Οργανισµοί στην Ευρώπη, µε την προϋπόθεση ενός κοινά αποδεκτού (από την Κυβέρνηση και την ΕΝΠΕ) κανονιστικού πλαισίου δοµής, αρµοδιοτήτων, λειτουργιών και σχέσεων της Υπηρεσίας αυτής και ενός Προγράµµατος συλλογικής υποστήριξης των Περιφερειών για τη συγκρότησή της.
 

5.4. ∆ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ – ∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

«∆ιαύγεια», Επιτροπή ∆ιαβούλευσης, κλπ. Θεωρούµε αναγκαίο τον Κοινωνικό έλεγχο, που συµπληρώνει ως τρίτος ισότιµος πόλος τον Εξωτερικό έλεγχο και τον Εσωτερικό έλεγχο.

Οι Περιφέρειες:
• θέλουν ενιαίο Εξωτερικό έλεγχο από µία ενιαία και ανεξάρτητη Κρατική Ελεγκτική Υπηρεσία των ΟΤΑ,

• δεσµεύονται να διασφαλίσουν τον Εσωτερικό έλεγχο των υπηρεσιών τους

• επιδιώκουν τον ουσιαστικό Κοινωνικό έλεγχο και τη συνεργασία και συµµετοχή των πολιτών.
 

6. ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

∆ιεκδικούµε από την Κυβέρνηση, σε όλες τις σχεδιαζόµενες δηµόσιες πολιτικές, σε όλα τα κανονιστικά κείµενα (νόµους, προεδρικά διατάγµατα, υπουργικές αποφάσεις) και σε όλα τα εθνικά και τα συγχρηµατοδοτούµενα επιχειρησιακά προγράµµατα, να εισάγει τη «νησιωτικότητα» ως οριζόντια (mainstreaming) πολιτική και θετικές διακρίσεις υπέρ των νησιών της χώρας, όπως το µεταφορικό ισοδύναµο, περιλαµβανοµένης της µείωσης του ΦΠΑ και της επιδότησης των µεταφορών και των συγκοινωνιών, καθώς και η ανάπτυξη ειδικών πολιτικών και µέτρων για τη λειτουργία του ΕΣΥ των Νησιών.
 

Επίσης, κάθε Νησιωτική Περιφερειακή Ενότητα (πρώην Επαρχείο) να έχει τη δική της οργανωτική και διοικητική στελέχωση η οποία θα περιλαµβάνεται στον ενιαίο οργανισµό της περιφέρειας ως τµήµα του.
 

7. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ

Ενόψει της Αναθεώρησης του Συντάγµατος προτείνουµε για την πρωτοβάθµια και τη δευτεροβάθµια Τοπική Αυτοδιοίκηση τα ακόλουθα :
 

Συνταγµατική κατοχύρωση της Περιφέρειας
Συνταγµατική αναβάθµιση του θεσµικού ρόλου και της διοικητικής αυτοτέλειας των Περιφερειών, ώστε να αναδειχθεί σε αποφασιστικής σηµασίας παράγοντα για την αντιµετώπιση της κρίσης και την προώθηση της ανάπτυξης της χώρας.
 

Αναθεώρηση του άρθρου 101 του Συντάγµατος, ώστε να είναι εφικτή η απορρόφηση της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης από την Περιφέρεια.  Συνταγµατική κατοχύρωση και οριοθέτηση της Μητροπολιτικής Αυτοδιοίκησης, ως προς τα µεγάλα πολεοδοµικά συγκροτήµατα.  Καθιέρωση Εθνικού Συµβουλίου Αυτοδιοίκησης, ως Οργάνου που θα εκπροσωπεί συνολικά, σε κρίσιµα θεσµικά και οικονοµικά θέµατα, τον χώρο της πρωτοβάθµιας Αυτοδιοίκησης και των Περιφερειών.
 

 ∆ιεύρυνση της κανονιστικής αρµοδιότητας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (µε ιδιαίτερη έµφαση στα αναπτυξιακά και στα στενά συνδεδεµένα µε αυτά χωροταξικά θέµατα, σε ό,τι αφορά τον δεύτερο βαθµό), µε ρητές διατάξεις αλλά και µέσω της τροποποίησης του άρθρου 43 παρ. 2 Σ.  Ενίσχυση της οικονοµικής της αυτοτέλειας των Περιφερειών, µε ιδιαίτερη έµφαση στην συνταγµατική κατοχύρωση, αναδιοργάνωση και αποκέντρωση των φορολογικών της πόρων.

 Κατοχύρωση ενός αξιόπιστου και αµερόληπτου µηχανισµού που θα αναλάβει τόσο την εν γένει διοικητική εποπτεία όσο και τον ειδικότερο οικονοµικό έλεγχο των ΟΤΑ. Σε αυτά πρέπει να προσθέσουµε και ορισµένες ειδικότερες προτάσεις για την ενίσχυση του πολιτικού ρόλου των Περιφερειών, που έχουν έµµεση µόνο σχέση µε τα οικονοµικά ζητήµατα αλλά συµβάλλουν έµµεσα στην 13 αποτελεσµατικότερη αντιµετώπισή τους, µέσω της γενικότερης πολιτικής αναβάθµισης τόσο των ΟΤΑ όσο και των αιρετών : 
 

Κατοχύρωση και οριοθέτηση, κατά το πρότυπο του Ευρωπαϊκού Χάρτη Τοπικής Αυτονοµίας, της καταστατικής θέσης των αιρετών.  Ενεργός συµµετοχή (µέσω της καθιέρωσης νοµοθετικής πρωτοβουλίας αλλά και υποχρεωτικής διαβούλευσης) των θεσµικών φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΕΝΠΕ και ΚΕ∆Ε) στην νοµοθετική διαδικασία που αφορά αυτοδιοικητικά θέµατα.  Εξοµοίωση και ταυτόχρονα άµβλυνση των κωλυµάτων εκλογιµότητας όλων των αιρετών, προκειµένου να διευκολυνθεί η συµµετοχή τους στην πολιτική ζωή. Οι εκλογές της Τοπικής Αυτοδιοίκησης να αφορούν αποκλειστικά τον θεσµό και να µην συµπίπτουν µε τις εθνικές εκλογές και τις ευρωεκλογές.

Προσθήκη, κατ’ αναλογίαν των ισχυόντων για τις βουλευτικές εκλογές, ειδικής συνταγµατικής διάταξης που θα προβλέπει ότι οι νοµοθετικές ρυθµίσεις που αφορούν το εκλογικό σύστηµα και τις εκλογικές περιφέρειες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης θα ισχύουν από τις µεθεπόµενες εκλογές, εκτός αν συγκεντρώνουν τουλάχιστον τα 2/3 των βουλευτών (δηλ. 200).

Η ΓΝΩΜΗ ΣΟΥ ΜΕΤΡΑΕΙ