Πέμπτη, 23 Οκτώβριος 2014 11:51

ΣΤΙΣ ΕΦΟΡΙΕΣ ΟΣΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΠΑΡΕΙ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΟ ΧΑΡΑΤΣΙ ΤΗΣ ΔΕΗ

Με άλλη απόφαση της ΓΓΔΕ κ. Σαββαΐδου που δημοσιεύτηκε ορίζεται ότι όσοι φορολογούμενοι λόγω οικονομικής αδυναμίας θέλουν να λάβουν μείωση ή απαλλαγή από το Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ακινήτων του 2013, το λεγόμενο και ως χαράτσι της ΔΕΗ, θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση στην εφορία τους.


Σύμφωνα με παλαιότερη απόφαση της ΓΓΔΕ ο φορολογούμενος μπορεί να ζητήσει την πληρωμή του ΕΕΤΑ σε περισσότερες δόσεις ή τη μείωση του ύψους του, στο μέτρο που είναι αναγκαίο, ή την πλήρη απαλλαγή του από την υποχρέωση καταβολής, εφόσον βρίσκεται σε σοβαρή οικονομική δυσκολία, που ορίζεται ως αδυναμία να εξασφαλίσει τροφή, ενδυμασία, ιατρική περίθαλψη, εκπαίδευση και άλλες αναγκαίες προϋποθέσεις για τη στοιχειώδη διαβίωση του ιδίου, του ή της συζύγου του και των προστατευόμενων, κατά τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Κ.Φ.Ε.), προσώπων.

Προκειμένου να εξετασθεί το αίτημα του φορολογουμένου, κατά την παράγραφο αυτή, πρέπει να συντρέχουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) το ακίνητο, για το οποίο ζητείται η απαλλαγή να ανήκει κατά πλήρη κυριότητα ή επικαρπία ή ποσοστό αυτών στον ή στη σύζυγο ή σε προστατευόμενο, κατά τον Κ.Φ.Ε., πρόσωπο και να αποτελεί την κύρια και ιδιοκατοικούμενη κατοικία αυτών 

β) ο υποκείμενος σε ΕΕΤΑ, ο ή ή σύζυγος αυτού και τα προστατευόμενα, κατά τον Κ.Φ.Ε., πρόσωπα να μην έχουν άλλο ακίνητο, πλην του ακίνητου, για το οποίο ζητείται η απαλλαγή, ούτε άλλα περιουσιακά στοιχεία 

γ) η συνολική αξία του ακινήτου να μην υπερβαίνει, κατά το έτος 2012, τις 120.000 ευρώ

δ) η τιμή ζώνης του ακινήτου να μην υπερβαίνει τις δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ

Προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα αποδεικνύουν ότι ο δικαιούχος πληρή τις προυποθέσεις στην εφορία ο Προιστάμενος κατά την κρίση του μπορεί να αποφασίσει είτε την καταβολή του τέλους σε περισσότερες δόσεις, είτε την παροχή έκπτωσης, είτε την πλήρη διαγραφή του με βασικό κριτήριο να μην τίθεται εκ του φόρου σε άμεσο κίνδυνο η διαβίωση του ίδιου ή μελλών της οικογένειάς του.
 

Η ΓΝΩΜΗ ΣΟΥ ΜΕΤΡΑΕΙ