Τρίτη, 29 Απρίλιος 2014 16:06

ΕΞΑΓΟΡΑ ΚΑΤΑΠΑΤΗΜΕΝΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ

>Σωτήρης  Μπάκος (Δασοπόνος) Αρθρογράφος: Σωτήρης Μπάκος (Δασοπόνος)

Με ρύθμιση που συμπεριελήφθηκε στον νόμο 4061/2012του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμωνκαι που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 66Α/22-3-2012 ,παρέχεται η δυνατότητα στους κατόχους δημοσίων δασικών εκτάσεων ,που εκχερσώθηκαν για γεωργική χρήση πριν την 07/06/1975 και διατηρούν την χρήση αυτή μέχρι σήμερα, να ζητήσουν την εξαγορά τους από την αρμόδια Δασική Αρχή .

Οι κάτοχοι των δημόσιων αυτών εκτάσεων εφόσον έχουν την ιδιότητα του κατ’ επάγγελμα αγρότη μπορούν να υποβάλουν αίτημα εξαγοράς στο αρμόδιο Δασαρχείο ή στην αρμόδια Διεύθυνση Δασών, εάν δεν υφίσταται Δασαρχείο.

Στην αίτηση περιγράφεται το κατεχόμενο ακίνητο κατά θέση, όρια και εμβαδόν και επισυνάπτεται τοπογραφικό διάγραμμα εξαρτημένο από το Εθνικό Τριγωνομετρικό Δίκτυο.

Ο Δασάρχης ή ο Διευθυντής Δασών εισηγείται αρμοδίως και ο Διευθυντής Διεύθυνσης Δασών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης εκδίδει την απόφαση εξαγοράς της έκτασης.

Η προθεσμία για την κατάθεση των αιτήσεων εξαγοράς λήγει την31.12.2014.

Το τίμημα εξαγοράς ορίζεται στο 1/3 της αντικειμενικής αξίας ή της αγοραίας αξίας και καταβάλλεται σε τέσσερις (4) εξαμηνιαίες άτοκες δόσεις.

Επίσης οι κάτοχοι εκχερσωμένων δασικών εκτάσεων καταβάλουν χρηματικό αντάλλαγμα για την απώλεια του φυσικού αγαθού από την αλλαγή χρήσης της έκτασης, για να αναδασωθεί αντίστοιχη έκταση.

Η καταβολή του ανταλλάγματος αυτού αποτελεί προϋπόθεση για την εξαγορά της έκτασης από τον ενδιαφερόμενο , καθώς και για τη νομιμοποίηση της αλλαγής χρήσης από τον κάτοχό της.

Έως ότου εξοφληθεί το οφειλόμενο τίμημα εξαγοράς και καταβληθεί το αντάλλαγμα χρήσης, ο κάτοχος δεν μπορεί να μεταβιβάσει την έκταση.

Για την κατοχή της δασικής έκτασης λαμβάνονται υπόψη ιδίως πράξεις αποδοχής κληρονομίας, ιδιωτικά συμφωνητικά με βέβαιη χρονολογία, καθώς και παραχωρητήρια των δασικών υπηρεσιών για χρήσεις που προβλέπονται από τη δασική νομοθεσία.

Μετά την εξόφληση του τιμήματος εξαγοράς και του χρηματικού ανταλλάγματος, ο Γενικός Γραμματέας της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης εκδίδει τίτλο κυριότητας υπέρ του κατόχου της έκτασηςκαιοι διοικητικές πράξεις που εκδόθηκαν από τις αρμόδιες δασικές υπηρεσίες για την προστασία της έκτασης, σύμφωνα με τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, παύουν να ισχύουν.

Σωτήρης Μπάκος - Δασοπόνος

Ετικέτες

Η ΓΝΩΜΗ ΣΟΥ ΜΕΤΡΑΕΙ